ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
08/08/2016 Aberdaugleddau [cy] Aberdaugleddau ਉਚਾਰਨ grugiar ਵੱਲੋਂ
28/02/2011 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) ਉਚਾਰਨ zeekewlmin ਵੱਲੋਂ
11/02/2011 avenaceous [en] avenaceous ਉਚਾਰਨ vtsoar ਵੱਲੋਂ
11/02/2011 avifauna [en] avifauna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 auger [en] auger ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 auscultation [en] auscultation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2011 attainder [en] attainder ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2011 argufy [en] argufy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 argy-bargy [en] argy-bargy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2011 armillary [en] armillary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 astraphobia [en] astraphobia ਉਚਾਰਨ ebbw ਵੱਲੋਂ
11/02/2011 atlantean [en] atlantean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 argosy [en] argosy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 appanage [en] appanage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 archimage [en] archimage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 arctophile [en] arctophile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 areology [en] areology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 annalist [en] annalist ਉਚਾਰਨ Scrybler ਵੱਲੋਂ
11/02/2011 anonym [en] anonym ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 anthroponym [en] anthroponym ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
11/02/2011 antiphony [en] antiphony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 antiphrasis [en] antiphrasis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2011 antitussive [en] antitussive ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2011 animatronics [en] animatronics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 amphibology [en] amphibology ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/02/2011 anabasis [en] anabasis ਉਚਾਰਨ mforster1uk ਵੱਲੋਂ
11/02/2011 anabiosis [en] anabiosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 analects [en] analects ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 analphabetic [en] analphabetic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2011 androcracy [en] androcracy ਉਚਾਰਨ wordfactory ਵੱਲੋਂ