ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/10/2012 Agop [tr] Agop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2012 Mihrisah [tr] Mihrisah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2012 Mihrişah [tr] Mihrişah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] masaüstü bilgisayarı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 yaradılış [tr] yaradılış ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 verimli [tr] verimli ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 sentetik [tr] sentetik ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 dem [tr] dem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] şaşırtıcı ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 itici [tr] itici ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 nemlenmek [tr] nemlenmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 bahri [tr] bahri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 totalitarizm [tr] totalitarizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 antifaşizm [tr] antifaşizm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 Troçkizm [tr] Troçkizm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 Marksizm [tr] Marksizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 Leninizm [tr] Leninizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 reformizm [tr] reformizm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 1402'likler [tr] 1402'likler ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 atomize olmak [tr] atomize olmak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] İdris Küçükömer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2011 deklase olmak [tr] deklase olmak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 evrensellik [tr] evrensellik ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 ihtiras [tr] ihtiras ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hadde [tr] hadde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 eyalet [tr] eyalet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 ilişmek [tr] ilişmek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 geveze [tr] geveze ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 gıcırdamak [tr] gıcırdamak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 gelir [tr] gelir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ