ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çarptırmak [tr] çarptırmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gösterim [tr] gösterim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 iffetsiz [tr] iffetsiz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 baz [tr] baz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 esir [tr] esir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gecikmek [tr] gecikmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 huysuzca [tr] huysuzca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ıslah [tr] ıslah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 dekont [tr] dekont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hırlamak [tr] hırlamak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hiddet [tr] hiddet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 halletmek [tr] halletmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ekonometri [tr] ekonometri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 bahçeli [tr] bahçeli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 daimî [tr] daimî ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ekseri [tr] ekseri ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 ibaret [tr] ibaret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 dönüşümlü [tr] dönüşümlü ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 güreş [tr] güreş ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 boğuntu [tr] boğuntu ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 çıldırtmak [tr] çıldırtmak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hidrojen [tr] hidrojen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hallice [tr] hallice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 iletişim [tr] iletişim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 homojen [tr] homojen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alçaltıcı [tr] alçaltıcı ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 ışıkçı [tr] ışıkçı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alışkanlık [tr] alışkanlık ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 çekyat [tr] çekyat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 düello [tr] düello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ