ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 delilenmek [tr] delilenmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 himaye [tr] himaye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 bükülmek [tr] bükülmek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 görünür [tr] görünür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 eşmek [tr] eşmek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 grev [tr] grev ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 harekât [tr] harekât ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çözmek [tr] çözmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hür [tr] hür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gibisi [tr] gibisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gümbürtü [tr] gümbürtü ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hiddetli [tr] hiddetli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 aranjman [tr] aranjman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gaddar [tr] gaddar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 giyecek [tr] giyecek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 barmen [tr] barmen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gül [tr] gül ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 alerjik [tr] alerjik ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 enselemek [tr] enselemek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] elhamdülillâh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hikâye [tr] hikâye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ifrat [tr] ifrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 başhekim [tr] başhekim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 düşmek [tr] düşmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 geliş [tr] geliş ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 imalı [tr] imalı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gıpta [tr] gıpta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 edinmek [tr] edinmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 efkârlanmak [tr] efkârlanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 genişlemek [tr] genişlemek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ