ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gururlanmak [tr] gururlanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ilerletmek [tr] ilerletmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 anırmak [tr] anırmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ilerde [tr] ilerde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 deneyimli [tr] deneyimli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 değişimli [tr] değişimli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 element [tr] element ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alfabetik [tr] alfabetik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gammazlamak [tr] gammazlamak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 arkeolojik [tr] arkeolojik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 annelik [tr] annelik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 helâk [tr] helâk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 erkeksi [tr] erkeksi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 güçlenmek [tr] güçlenmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 doluşmak [tr] doluşmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ekstra [tr] ekstra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 acemice [tr] acemice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 güya [tr] güya ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 ıssız [tr] ıssız ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hipnoz [tr] hipnoz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ibraz [tr] ibraz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 endüstri [tr] endüstri ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 destekli [tr] destekli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 his [tr] his ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Reha Erdem [tr] Reha Erdem ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] Göbeklitepe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 halojen [tr] halojen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 imame [tr] imame ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çocuklu [tr] çocuklu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gişe [tr] gişe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ