ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 espri [tr] espri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 içtima [tr] içtima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 dok [tr] dok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hasis [tr] hasis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 asık [tr] asık ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hileli [tr] hileli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 garaz [tr] garaz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hususî [tr] hususî ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hap [tr] hap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hacet [tr] hacet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ