ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 halıcılık [tr] halıcılık ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hayıflanmak [tr] hayıflanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 desibel [tr] desibel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 evhamlanmak [tr] evhamlanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gala [tr] gala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gürleme [tr] gürleme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hırpalamak [tr] hırpalamak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çelişkisiz [tr] çelişkisiz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 dirençli [tr] dirençli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gülle [tr] gülle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 dişsiz [tr] dişsiz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 beklenmedik [tr] beklenmedik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 denizyıldızı [tr] denizyıldızı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 antre [tr] antre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 beyazlatmak [tr] beyazlatmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 inatlaşmak [tr] inatlaşmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ayaküzeri [tr] ayaküzeri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 heybet [tr] heybet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gol [pt] gol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alan teorileri [tr] alan teorileri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ