ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Roubaix [fr] Roubaix ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 paris-roubaix [fr] paris-roubaix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Tour de France [fr] Tour de France ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 connard [fr] connard ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 paisiblement [fr] paisiblement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 fier [fr] fier ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 enseigne [fr] enseigne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 polysémie [fr] polysémie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 poignée [fr] poignée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Chabot [fr] Chabot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Pinot meunier [fr] Pinot meunier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 montagne [fr] montagne ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 étudiante [fr] étudiante ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 professeur [fr] professeur ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 juin [fr] juin ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 gauche [fr] gauche ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 dîne [fr] dîne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Beaune [fr] Beaune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Desnos [fr] Desnos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Appert [fr] Appert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 facile [fr] facile ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 ce matin [fr] ce matin ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 Eto'o [fr] Eto'o ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 cliché [fr] cliché ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 deviens [fr] deviens ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 Poincaré [fr] Poincaré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 élèves [fr] élèves ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 dernier [fr] dernier ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2008 Boucheron [fr] Boucheron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2008 bouteille [fr] bouteille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ