ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 Jane Doe [en] Jane Doe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 antacid [en] antacid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 verified [en] verified ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 motherese [en] motherese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 World trade organization [en] World trade organization ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 supplicant [en] supplicant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 press ahead [en] press ahead ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 unwary [en] unwary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 scantily [en] scantily ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 undercover [en] undercover ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/01/2012 stylize [en] stylize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 Queenie [en] Queenie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] Bill Wambsganss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2012 dispersity [en] dispersity ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/01/2012 Gilgamesh [en] Gilgamesh ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/01/2012 bulbaceous [en] bulbaceous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ