ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 posee [es] posee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 Oftalmología [es] Oftalmología ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 extinguirse [es] extinguirse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 instalan [es] instalan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 orilla [es] orilla ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 guacamayo de Spix [es] guacamayo de Spix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 denomina [es] denomina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 estuviera [es] estuviera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 nutria marina [es] nutria marina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 búhos [es] búhos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 definitiva [es] definitiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 encorvado [es] encorvado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 absorbe [es] absorbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 depredador [es] depredador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 néctar [es] néctar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 colibrí [es] colibrí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 fijo [es] fijo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 palmípeda [es] palmípeda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 trompa [es] trompa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 loro [es] loro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 guacamayos [es] guacamayos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 flamencos [es] flamencos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 exportan [es] exportan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 hábitat [es] hábitat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 anidan [es] anidan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 epicontinentales [es] epicontinentales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 echarán [es] echarán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 filtrar [es] filtrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 carnívora [es] carnívora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2009 aprovecha [es] aprovecha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ