ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 желаем [ru] желаем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 пойди-ка [ru] пойди-ка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 умняра [ru] умняра ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 облиздат [ru] облиздат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 засмеялись [ru] засмеялись ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 сослуживец [ru] сослуживец ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 торс [bg] торс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 черепашка [ru] черепашка ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 закосить [ru] закосить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 шлёпки [ru] шлёпки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 монпансье [ru] монпансье ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 попьём [ru] попьём ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 ламповщица [ru] ламповщица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 самоспасатель изолирующий [ru] самоспасатель изолирующий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 граммонал [ru] граммонал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 бейджик [ru] бейджик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 лейблы [ru] лейблы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 пиплы [ru] пиплы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 Невский проспект [ru] Невский проспект ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 привет [ru] привет ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 Алексей Миллер [ru] Алексей Миллер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 Россия [ru] Россия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 мятежный [ru] мятежный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 здравствуйте [ru] здравствуйте ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 метр [ru] метр ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 Акулина [ru] Акулина ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 вымпел [ru] вымпел ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 гастроэнтерит [ru] гастроэнтерит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 бешенстве [ru] бешенстве ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 Мэттью Фокс [ru] Мэттью Фокс ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ