ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 не понимаю [ru] не понимаю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 вор в законе [ru] вор в законе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 на телевидении [ru] на телевидении ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 между окнами [ru] между окнами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 цветочные горшки [ru] цветочные горшки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 вот тебе раз [ru] вот тебе раз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2013 чесать языком [ru] чесать языком ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 наверху небоскрёба [ru] наверху небоскрёба ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2013 в ожидании [ru] в ожидании ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 тушёное мясо [ru] тушёное мясо ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2013 их дом [ru] их дом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ