ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 следили [ru] следили ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 шпиона [ru] шпиона ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 механического [ru] механического ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 прикрепляли [ru] прикрепляли ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 выпускали [ru] выпускали ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 создавали [ru] создавали ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/05/2009 принимая [ru] принимая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 ошибался [ru] ошибался ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 нормальным [ru] нормальным ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 крылась [ru] крылась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 искусственных [ru] искусственных ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 подозревая [ru] подозревая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 сколькими [ru] сколькими ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 выполняя [ru] выполняя ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 похожих [ru] похожих ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 искусная [ru] искусная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 глупой [ru] глупой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 умную [ru] умную ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 андроидов [ru] андроидов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2009 наделив [ru] наделив ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/05/2009 искусственного [ru] искусственного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 дорос [ru] дорос ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 владели [ru] владели ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 техники [ru] техники ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 химических [ru] химических ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 горстки [ru] горстки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 созданным [ru] созданным ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 андроидом [ru] андроидом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 высится [ru] высится ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 андроиды [ru] андроиды ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ