ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 покончить [ru] покончить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 эгоизм [ru] эгоизм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 противоположность [ru] противоположность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 талант [ru] талант ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 неудачно [ru] неудачно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 удасться [ru] удасться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 замысел [ru] замысел ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 феодализм [ru] феодализм ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 туговато [ru] туговато ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 джин [ru] джин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 заговорщически [ru] заговорщически ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 новоселье [ru] новоселье ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 срубить [ru] срубить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 стройные [ru] стройные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 неоспоримое [ru] неоспоримое ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 успехи [ru] успехи ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 приспосабливаться [ru] приспосабливаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 превосходство [ru] превосходство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 лучник [ru] лучник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 изобретатель [ru] изобретатель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 лестница [ru] лестница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 нередко [ru] нередко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 горечь [ru] горечь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 происходящее [ru] происходящее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 андроид [ru] андроид ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 основы [ru] основы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 становление [ru] становление ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 возложить [ru] возложить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 повседневно [ru] повседневно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 размах [ru] размах ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ