ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 широкий [ru] широкий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 подполье [ru] подполье ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 взвешивать [ru] взвешивать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 наличие [ru] наличие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 таланты [ru] таланты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 услышанное [ru] услышанное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 врожденный [ru] врожденный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 бессмертие [ru] бессмертие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 надёжнее [ru] надёжнее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 кукурузной [ru] кукурузной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 почерпнутой [ru] почерпнутой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 почерпнет [ru] почерпнет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 встречающаяся [ru] встречающаяся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 ответственной [ru] ответственной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 остроты [ru] остроты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 подвело [ru] подвело ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 доверяете [ru] доверяете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 равнозначна [ru] равнозначна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 ставку [ru] ставку ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 верную [ru] верную ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 возмутило [ru] возмутило ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 выполняла [ru] выполняла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 ранящее [ru] ранящее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ