ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 почувствует [ru] почувствует ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 осознав [ru] осознав ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 оставаясь [ru] оставаясь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 работающей [ru] работающей ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 ценную [ru] ценную ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 бесспорным [ru] бесспорным ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 пробудился [ru] пробудился ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 верного [ru] верного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 переходящая [ru] переходящая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 возможностях [ru] возможностях ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 моменту [ru] моменту ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 запечатлена [ru] запечатлена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 наследственная [ru] наследственная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 пробудились [ru] пробудились ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 даре [ru] даре ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 храним [ru] храним ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 сосуда [ru] сосуда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 перелили [ru] перелили ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 возрасте [ru] возрасте ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 подлинному [ru] подлинному ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 забываете [ru] забываете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 используемое [ru] используемое ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 развитое [ru] развитое ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 просветите [ru] просветите ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 слушающих [ru] слушающих ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 открытиям [ru] открытиям ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 разрабатываем [ru] разрабатываем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 отправную [ru] отправную ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 тамошних [ru] тамошних ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2009 слушанием [ru] слушанием ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ