ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 надето [ru] надето ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 сняв [ru] сняв ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 ознакомиться [ru] ознакомиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 убежден [ru] убежден ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 превосходящий [ru] превосходящий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 начнем [ru] начнем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 подумаю [ru] подумаю ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 пиши [ru] пиши ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 сокровищница [ru] сокровищница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 арест [ru] арест ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 беспокойно [ru] беспокойно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 мучительно [ru] мучительно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 неспособен [ru] неспособен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 сознание [ru] сознание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 лениво [ru] лениво ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 знаменитость [ru] знаменитость ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 возиться [ru] возиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 спокоен [ru] спокоен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 попадаться [ru] попадаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 воскрес [ru] воскрес ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 заняться [ru] заняться ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 изложение [ru] изложение ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 диплом [ru] диплом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 пожить [ru] пожить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 похожий [ru] похожий ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 грезить [ru] грезить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 теплота [ru] теплота ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 осока [ru] осока ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 уладиться [ru] уладиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 начисто [ru] начисто ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ