ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 завещание [ru] завещание ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 архив [ru] архив ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 юридически [ru] юридически ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 зацепка [ru] зацепка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 безусловно [ru] безусловно ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 прецедент [ru] прецедент ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 имущество [ru] имущество ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 рассудок [ru] рассудок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 составить [ru] составить ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 криво [ru] криво ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 толком [ru] толком ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 связаться [ru] связаться ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 обман [ru] обман ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 оптический [ru] оптический ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 ошибочно [ru] ошибочно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 соглашаться [ru] соглашаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 ландшафт [ru] ландшафт ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 шорох [ru] шорох ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 красота [ru] красота ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 манера [ru] манера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 колорит [ru] колорит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 тематика [ru] тематика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 ошеломляющее [ru] ошеломляющее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 символизм [ru] символизм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 зритель [ru] зритель ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 цвет [ru] цвет ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 Альберт [ru] Альберт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 фамилия [ru] фамилия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 триумф [ru] триумф ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 наниматель [ru] наниматель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ