ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 повнимательнее [ru] повнимательнее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 обеих [ru] обеих ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 поза [ru] поза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 покупать [ru] покупать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 гибель [ru] гибель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 угроза [ru] угроза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 радиоприёмник [ru] радиоприёмник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 дочь [ru] дочь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 качаться [ru] качаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 прогноз [ru] прогноз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 участь [ru] участь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 школьники [ru] школьники ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 суметь [ru] суметь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 оборот [ru] оборот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 девица [ru] девица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 возненавидеть [ru] возненавидеть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 безлюдный [ru] безлюдный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 тщетно [ru] тщетно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 южный [ru] южный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 зеркало [ru] зеркало ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 лететь [ru] лететь ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 осваивать [ru] осваивать ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 бесконечное [ru] бесконечное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 суховато [ru] суховато ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 колчан [ru] колчан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 персонаж [ru] персонаж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 учинить [ru] учинить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 обычный [ru] обычный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 скольких [ru] скольких ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 недоразвитый [ru] недоразвитый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ