ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 военный [ru] военный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 торговля [ru] торговля ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 обнажить [ru] обнажить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 ливень [ru] ливень ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 президент [ru] президент ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 отрезок [ru] отрезок ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 повнимательнее [ru] повнимательнее ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 обеих [ru] обеих ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 поза [ru] поза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 война [ru] война ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 покупать [ru] покупать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 гибель [ru] гибель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 угроза [ru] угроза ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 радиоприёмник [ru] радиоприёмник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 дочь [ru] дочь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 качаться [ru] качаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 прогноз [ru] прогноз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 участь [ru] участь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 школьники [ru] школьники ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 суметь [ru] суметь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 оборот [ru] оборот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 девица [ru] девица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 возненавидеть [ru] возненавидеть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 безлюдный [ru] безлюдный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 тщетно [ru] тщетно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 южный [ru] южный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2009 зеркало [ru] зеркало ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 лететь [ru] лететь ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 осваивать [ru] осваивать ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2009 бесконечное [ru] бесконечное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ