ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
20/02/2018 a las seis menos cuarto [es] a las seis menos cuarto ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
20/02/2018 la parada de autobús [es] la parada de autobús ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 A buen pagador no le duelen prendas. [es] A buen pagador no le duelen prendas. ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 salirle el tiro por la culata [es] salirle el tiro por la culata ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 La codicia rompe el saco. [es] La codicia rompe el saco. ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 ir por lana y volver trasquilado [es] ir por lana y volver trasquilado ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 Ojos que no ven, corazón que no quiebra. [es] Ojos que no ven, corazón que no quiebra. ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 No es oro todo lo que reluce. [es] No es oro todo lo que reluce. ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
06/11/2017 Que me quiten lo bailado [es] Que me quiten lo bailado ਉਚਾਰਨ ਗੁਮਨਾਮ ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ