ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 consultoria [pt] consultoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 consultor [pt] consultor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 USA [pt] USA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 manutenção de instalações [pt] manutenção de instalações ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 limpeza [pt] limpeza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 mecânicas [pt] mecânicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 elétricas [pt] elétricas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 como está? [pt] como está? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 muito [pt] muito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 propriedade [pt] propriedade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 empresa [pt] empresa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 organiza [pt] organiza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 trabalham [pt] trabalham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 equipa [pt] equipa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 fornecedores [pt] fornecedores ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 quantas [pt] quantas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 quantos [pt] quantos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 problemas [pt] problemas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 um problema [pt] um problema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 todos os anos [pt] todos os anos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 todos [pt] todos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 Anos [pt] Anos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 os [pt] os ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 dizer-me [pt] dizer-me ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 gasta [pt] gasta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 dizer [pt] dizer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 pode [pt] pode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 uso [pt] uso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 sua [pt] sua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 seu [pt] seu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ