ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/10/2017 demorar [pt] demorar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 As melhoras! [pt] As melhoras! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 competição [pt] competição ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/10/2017 assistir [pt] assistir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 acordado [pt] acordado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 peripécia [pt] peripécia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 chato [pt] chato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 equilíbrio [pt] equilíbrio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2017 padrão [pt] padrão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 joelho [pt] joelho ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 Jorge [pt] Jorge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 julho [pt] julho ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 loja [pt] loja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 Espanha [pt] Espanha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 companhia [pt] companhia ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 palhaço [pt] palhaço ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 maravilhoso [pt] maravilhoso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 hora [pt] hora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 honesto [pt] honesto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 biologia [pt] biologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 gente [pt] gente ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 segundo [pt] segundo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 gato [pt] gato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 cinema [pt] cinema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 cena [pt] cena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 cuco [pt] cuco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 cuidar [pt] cuidar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 corda [pt] corda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 evolução [pt] evolução ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/07/2012 promoção [pt] promoção ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ