ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/01/2012 imponibilità [it] imponibilità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2012 imponderabilità [it] imponderabilità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 furmicula [scn] furmicula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 furmaggiu [scn] furmaggiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 furma [scn] furma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 furia [scn] furia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 furficiari [scn] furficiari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2012 capuliari [scn] capuliari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 friscari [scn] friscari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 friiri [scn] friiri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 friscalettu [scn] friscalettu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 friddulinu [scn] friddulinu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 frevi [scn] frevi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 frenu [scn] frenu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 ugna [scn] ugna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 ugghialoru [scn] ugghialoru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 uccieri [scn] uccieri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 ucciria [scn] ucciria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 vucca [scn] vucca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 vuccuni [scn] vuccuni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 urmu [scn] urmu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 vriogna [scn] vriogna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 stari (verbu) [scn] stari (verbu) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 stadda [scn] stadda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 siccia [scn] siccia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 sicciu [scn] sicciu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 fuoriprogramma [it] fuoriprogramma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 fuoripista [it] fuoripista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 fuorimano [it] fuorimano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 fuoricòrso [it] fuoricòrso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ