ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 TOD'S [it] TOD'S ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 polizza [it] polizza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Pierpaolo [it] Pierpaolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Adriatico [it] Adriatico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Tirreno [it] Tirreno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Ionio [it] Ionio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 boscaiolo [it] boscaiolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 qui pro quo [it] qui pro quo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 conculcare [it] conculcare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 quaqquaraquà [it] quaqquaraquà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 scricchiolio [it] scricchiolio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 disgelo [it] disgelo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 ricaricare [it] ricaricare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 elettrodomestico [it] elettrodomestico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 linee [it] linee ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/02/2012 Orchidee [it] Orchidee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Gucciardini [it] Gucciardini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 sciano [it] sciano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 utènsile [it] utènsile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 sciuscià [it] sciuscià ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Barcellona [it] Barcellona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 elettrice [it] elettrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 della [it] della ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 dirocciare [it] dirocciare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 adombrarsi [it] adombrarsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 roccioso [it] roccioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Di solito [it] Di solito ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/02/2012 rabbia [it] rabbia ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/02/2012 cosciotto [it] cosciotto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 zampone [it] zampone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ