ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 sparti [scn] sparti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 de Nobili [it] de Nobili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 Martin Scorsese [it] Martin Scorsese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 Robert de Nobili [it] Robert de Nobili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] Consorzio del Formaggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 spartiri [scn] spartiri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 struppiari [scn] struppiari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 gnutticari [scn] gnutticari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 pici (snc) [scn] pici (snc) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 mussu [scn] mussu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 vuscari [scn] vuscari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 affruntarisi [scn] affruntarisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 affruntusu [scn] affruntusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 carusu [scn] carusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 principiari [scn] principiari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 tila (snc) [scn] tila (snc) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 spurtusari [scn] spurtusari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 rimunnari [scn] rimunnari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 pruvulazzu [scn] pruvulazzu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 cantunera [scn] cantunera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 susirisi [scn] susirisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 sanari [scn] sanari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 fezza [scn] fezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 nenti [scn] nenti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 pacinziusu [scn] pacinziusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 ammucciuni [scn] ammucciuni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 putia [scn] putia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 vastedda [scn] vastedda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 citrignu [scn] citrignu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 dammusu [scn] dammusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ