ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 fetiri [scn] fetiri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 stuppusu [scn] stuppusu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 scassari [scn] scassari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 abbiari [scn] abbiari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 bummuliari [scn] bummuliari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 sancieli [scn] sancieli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 gnegnu [scn] gnegnu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 segghia [scn] segghia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 curcari [scn] curcari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 nzinca [scn] nzinca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 ncignari [scn] ncignari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 varduni [scn] varduni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 siei [scn] siei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 ncinagghia [scn] ncinagghia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 ncimari [scn] ncimari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 munnari [scn] munnari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 sbriula [scn] sbriula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 scaniaturi [scn] scaniaturi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2012 ncarrunavacchi [scn] ncarrunavacchi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2012 saittuni [scn] saittuni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2012 agghiu [scn] agghiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2012 cca (avverbiu) [scn] cca (avverbiu) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2012 cipudda [scn] cipudda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2012 criesa [scn] criesa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 nciappatu [scn] nciappatu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 scupetta [scn] scupetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 uddiri [scn] uddiri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 caurara [scn] caurara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 cauriari [scn] cauriari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2012 cavati [scn] cavati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ