ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 bunaca [scn] bunaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 bummulu [scn] bummulu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 quartara [scn] quartara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 quartarisi [scn] quartarisi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 Austinu [scn] Austinu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 Nicolò Fiorenza [it] Nicolò Fiorenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 filmino [it] filmino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 Agata [it] Agata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 basaltico [it] basaltico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 bagnata [it] bagnata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 marrugghiu [scn] marrugghiu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 scaffa [scn] scaffa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 auliva [scn] auliva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 mincia [scn] mincia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 spiriri [scn] spiriri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 nciminata [scn] nciminata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 nciminari [scn] nciminari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 cuddura [scn] cuddura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 scaccia [scn] scaccia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2012 scacciuni [scn] scacciuni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 cudduredda [scn] cudduredda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 cudduridduzza [scn] cudduridduzza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 acciu [scn] acciu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 munniu [scn] munniu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 sarma (misura) [scn] sarma (misura) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 tumminu [scn] tumminu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 Vartulu [scn] Vartulu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 pitinia [scn] pitinia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 coffa (snc) [scn] coffa (snc) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2012 tunnina [scn] tunnina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ