ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 sciumi [scn] sciumi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 nidificante migratore [it] nidificante migratore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 nidificante [it] nidificante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 appiattita [it] appiattita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 Iovene [it] Iovene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2012 distinguono [it] distinguono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 Cicciu [scn] Cicciu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 chiddu [scn] chiddu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 uddicu [scn] uddicu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 piettu [scn] piettu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 finuccieddu i timpa [scn] finuccieddu i timpa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 finuocciu [scn] finuocciu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 giacere [it] giacere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 godere [it] godere ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/02/2012 ventitreesimo [it] ventitreesimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 baroncini [it] baroncini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 curvatubi [it] curvatubi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 forsizia [it] forsizia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 curvilineo [it] curvilineo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 vacillamento [it] vacillamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 dabbasso [it] dabbasso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 rutenio [it] rutenio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 rilasciata [it] rilasciata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 cicloamatore [it] cicloamatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 equipaggiando [it] equipaggiando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 disomogeneo [it] disomogeneo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 ibrida [it] ibrida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 meneghina [it] meneghina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 influisce [it] influisce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2012 carbonile [it] carbonile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ