ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/02/2013 עָגִיל [he] עָגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 רָגִיל [he] רָגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 תָּגִיל [he] תָּגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 תַּרְגִּיל [he] תַּרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 אָגִיל [he] אָגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 אַרְגִּיל [he] אַרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 גִּיל [he] גִּיל ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/02/2013 הִרְגִּיל [he] הִרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יָגִיל [he] יָגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יַרְגִּיל [he] יַרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 לָגִיל [he] לָגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 לְהַרְגִּיל [he] לְהַרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 מַרְגִּיל [he] מַרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 נָגִיל [he] נָגִיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 נַרְגִּיל [he] נַרְגִּיל ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 חָשַׁק [he] חָשַׁק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 טַבָּק [he] טַבָּק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 טָרַק [he] טָרַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יְאֻבַּק [he] יְאֻבַּק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יִבְהַק [he] יִבְהַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יֻבְרַק [he] יֻבְרַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יְבֻתַּק [he] יְבֻתַּק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יֻדְבַּק [he] יֻדְבַּק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יִדְבַּק [he] יִדְבַּק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יֻדְחַק [he] יֻדְחַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יִדְחַק [he] יִדְחַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יֻדְלַק [he] יֻדְלַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יְהֻדַּק [he] יְהֻדַּק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יוּפַק [he] יוּפַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2013 יוּרַק [he] יוּרַק ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ