ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 francés [es] francés ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 torta [es] torta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 relativo [es] relativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 fiebre [es] fiebre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 billar [es] billar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 anuncio [es] anuncio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 engañar [es] engañar ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 torneo [es] torneo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 inocente [es] inocente ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 diplomatura [es] diplomatura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 cordón [es] cordón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 culpable [es] culpable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 juicio [es] juicio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 optativo [es] optativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 fluido [es] fluido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 diligencia [es] diligencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 retórica [es] retórica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 cita [es] cita ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 teñir [es] teñir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 hoguera [es] hoguera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 bruja [es] bruja ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 curandero [es] curandero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 rey [es] rey ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 príncipe [es] príncipe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 bizcocho [es] bizcocho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 punto [es] punto ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 vacaciones [es] vacaciones ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 nómina [es] nómina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 jornada [es] jornada ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 diferencial [es] diferencial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ