ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 oposición [es] oposición ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 música [es] música ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 cafeína [es] cafeína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 Salir [es] Salir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 labios [es] labios ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 entretenimiento [es] entretenimiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 realidad [es] realidad ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 elasticidad [es] elasticidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 nuevo [es] nuevo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 inmobiliaria [es] inmobiliaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 Europa [es] Europa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 rayo [es] rayo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 terraza [es] terraza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 tormenta [es] tormenta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 jardín [es] jardín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 odiar [es] odiar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 teatro [es] teatro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 críticas [es] críticas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 lentilla [es] lentilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 gafas [es] gafas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 prisión [es] prisión ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 expectación [es] expectación ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 imán [es] imán ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/04/2008 cohete [es] cohete ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 enchiladas [es] enchiladas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 Oaxaca [es] Oaxaca ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 mole [es] mole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 chicharrón [es] chicharrón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 ornitorrinco [es] ornitorrinco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2008 zócalo [es] zócalo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ