ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/08/2014 normcore [en] normcore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2014 Byram Drive [en] Byram Drive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2014 fanning [en] fanning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2011 echoic [en] echoic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2011 Mullany [en] Mullany ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2011 frazil [en] frazil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2011 Snarf [en] Snarf ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/12/2010 Louise Lombard [en] Louise Lombard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 Richard Hannay [en] Richard Hannay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 John Buchan [en] John Buchan ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 rootedness [en] rootedness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 ruddiness [en] ruddiness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 remunerative [en] remunerative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 gigantism [en] gigantism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] James Matthew Barrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 vellicate [en] vellicate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 FMEA [en] FMEA ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 bead tree [en] bead tree ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 coracoid [en] coracoid ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 trepanned [en] trepanned ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] Reginald Fessenden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Corcoran [en] Corcoran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 factious [en] factious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Intraosseous [en] Intraosseous ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 defensiveness [en] defensiveness ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 boogied [en] boogied ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 supervised [en] supervised ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 Alfred Lunt [en] Alfred Lunt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2010 sentenced [en] sentenced ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/12/2010 putrescent [en] putrescent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ