ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

olfine

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

olfine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
10/07/2010 hollandsk [da] hollandsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 hollænder [da] hollænder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 belgisk [da] belgisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 flamsk [da] flamsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 færøsk [da] færøsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 grønlandsk [da] grønlandsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 amerikansk [da] amerikansk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 amerikaner [da] amerikaner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 canadisk [da] canadisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 canadier [da] canadier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 italiensk [da] italiensk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 Italiener [da] Italiener ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 schweizisk [da] schweizisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 rætoromansk [da] rætoromansk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 slovensk [da] slovensk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 slovener [da] slovener ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 kroatisk [da] kroatisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 kroat [da] kroat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 græsk [da] græsk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2010 græker [da] græker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 ukrainsk [da] ukrainsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 ukrainer [da] ukrainer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 karelsk [da] karelsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 livisk [da] livisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 kasjubisk [da] kasjubisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 sorbisk [da] sorbisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 tjekkisk [da] tjekkisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 slovakisk [da] slovakisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 tjekke [da] tjekke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2010 rumæner [da] rumæner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ