ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

olfine

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

olfine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Forstyrrer jeg? [da] Forstyrrer jeg? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 en gang i mellem [da] en gang i mellem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Det blev for meget med al den dansen rundt [da] Det blev for meget med al den dansen rundt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 løbe af sporet [da] løbe af sporet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Ha' det sjovt! [da] Ha' det sjovt! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 ikke spor [da] ikke spor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 manglede tilstedeværelse [da] manglede tilstedeværelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 ved et uheld [da] ved et uheld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 få fat i [da] få fat i ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 slå i stykker [da] slå i stykker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 du hedder [da] du hedder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 Betyd! [da] Betyd! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2018 jeg har virkelig trådt i spinaten! [da] jeg har virkelig trådt i spinaten! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 frem og tilbage [da] frem og tilbage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Min oldemor fylder år i morgen. [da] Min oldemor fylder år i morgen. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 har travlt med [da] har travlt med ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 have ret [da] have ret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 tæt ved [da] tæt ved ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 slide op [da] slide op ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 af den grund [da] af den grund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 fint klaret! [da] fint klaret! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Har du lyst til at komme forbi i aften? [da] Har du lyst til at komme forbi i aften? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Hva' så? [da] Hva' så? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 på kryds og tværs [da] på kryds og tværs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Jeg kan faktisk lide det. [da] Jeg kan faktisk lide det. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 have vindue ud til torvet [da] have vindue ud til torvet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Min søn går i børnehaveklasse [da] Min søn går i børnehaveklasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Hvem skal være afløser for Ulla i aften? [da] Hvem skal være afløser for Ulla i aften? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Kunne vi bestille et dobbeltværelse? [da] Kunne vi bestille et dobbeltværelse? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Man skal tilsætte en tilstrækkelig mængde smør. [da] Man skal tilsætte en tilstrækkelig mængde smør. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ