ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 Fini Henriques [da] Fini Henriques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 metallisk [da] metallisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 forevige [da] forevige ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 avantgardistisk [da] avantgardistisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 togbus [da] togbus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 strå [da] strå ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 luge [da] luge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/10/2018 forlovelse [da] forlovelse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 frem og tilbage [da] frem og tilbage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Min oldemor fylder år i morgen. [da] Min oldemor fylder år i morgen. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 har travlt med [da] har travlt med ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 have ret [da] have ret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 tæt ved [da] tæt ved ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 slide op [da] slide op ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 af den grund [da] af den grund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 fint klaret! [da] fint klaret! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Har du lyst til at komme forbi i aften? [da] Har du lyst til at komme forbi i aften? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 komme forbi [da] komme forbi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Søren Peder Lauritz Sørensen [da] Søren Peder Lauritz Sørensen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 luftperspektiv [da] luftperspektiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 afkoble [da] afkoble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 skævhed [da] skævhed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 tilskyndelse [da] tilskyndelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 udskyde [da] udskyde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 agere [da] agere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 Thomas Søndergård [da] Thomas Søndergård ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/07/2018 køkken [da] køkken ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Spodsbjerg [da] Spodsbjerg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Hva' så? [da] Hva' så? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 utilstedelig [da] utilstedelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ