ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

olfine

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

olfine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 noveller [da] noveller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 iværksætterselskab [da] iværksætterselskab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 diversitet [da] diversitet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 overfuse [da] overfuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 læring [da] læring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 overgreb [da] overgreb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 stillads [da] stillads ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 træbræt [da] træbræt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 digital [da] digital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 nogle gange [da] nogle gange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Frist [da] Frist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 rutinepræget [da] rutinepræget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 rutine [da] rutine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 jobtilbud [da] jobtilbud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 det er fint [da] det er fint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 efterforske [da] efterforske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 terrorangreb [da] terrorangreb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Penneskaft [da] Penneskaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 grel [da] grel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 tømreren [da] tømreren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 forstander [da] forstander ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 afregne med tjeneren [da] afregne med tjeneren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 modul [da] modul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hverdagsliv [da] hverdagsliv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 vi ses [da] vi ses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 dyppepenne [da] dyppepenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 kalligrafispidser [da] kalligrafispidser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 fjerpen [da] fjerpen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Gaveæske [da] Gaveæske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 pungulv [da] pungulv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ