ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 træbræt [da] træbræt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 digital [da] digital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 nogle gange [da] nogle gange ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Frist [da] Frist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 rutinepræget [da] rutinepræget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 rutine [da] rutine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 jobtilbud [da] jobtilbud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 det er fint [da] det er fint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 efterforske [da] efterforske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 terrorangreb [da] terrorangreb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Penneskaft [da] Penneskaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 grel [da] grel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 tømreren [da] tømreren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 forstander [da] forstander ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 afregne med tjeneren [da] afregne med tjeneren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 modul [da] modul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 hverdagsliv [da] hverdagsliv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 på kryds og tværs [da] på kryds og tværs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 vi ses [da] vi ses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Jeg kan faktisk lide det. [da] Jeg kan faktisk lide det. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 have vindue ud til torvet [da] have vindue ud til torvet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 dyppepenne [da] dyppepenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 kalligrafispidser [da] kalligrafispidser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 fjerpen [da] fjerpen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/11/2017 Gaveæske [da] Gaveæske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 hvor gammel er du? [da] hvor gammel er du? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 pungulv [da] pungulv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 skorsten [da] skorsten ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 Min søn går i børnehaveklasse [da] Min søn går i børnehaveklasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 børnehaveklasse [da] børnehaveklasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ