ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 skorsten [da] skorsten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 børnehaveklasse [da] børnehaveklasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 slægtskab [da] slægtskab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 afløser [da] afløser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2017 dobbeltværelse [da] dobbeltværelse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2017 Ragna [da] Ragna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2017 vejkort [da] vejkort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2017 Andreas Helgstrand [da] Andreas Helgstrand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Phlake [da] Phlake ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 intetsteds [da] intetsteds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Gerth [da] Gerth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Andreas Cornelius [da] Andreas Cornelius ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 strateg [da] strateg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 middelalderligt [da] middelalderligt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Pernille Harder [da] Pernille Harder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 tilstrækkelig [da] tilstrækkelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 bordplade [da] bordplade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Langs [da] Langs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 tidsrøver [da] tidsrøver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 distrikt [da] distrikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 Palle Mikkelborg [da] Palle Mikkelborg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 oksesteg [da] oksesteg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2016 boulevard [da] boulevard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 afmærke [da] afmærke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 overvejede [da] overvejede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 purpur [da] purpur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 takket [da] takket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 ikke engang [da] ikke engang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 begynderdansk [da] begynderdansk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2016 Ågerup [da] Ågerup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ