ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/01/2013 Benzodiazepine [en] Benzodiazepine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 dromedary [en] dromedary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] Yeshua Hamashiaj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Manasseh [en] Manasseh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Issachar [en] Issachar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Ephraim [en] Ephraim ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Ahab [en] Ahab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 bethsaida [en] bethsaida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Bethesda [en] Bethesda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Hrothgar [en] Hrothgar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] Ciudad Juárez ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 psicologia [es] psicologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 United Arab Emirates [en] United Arab Emirates ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 corps [en] corps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Hawaii [en] Hawaii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Alberta [en] Alberta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Nova Scotia [en] Nova Scotia ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Saskatchewan [en] Saskatchewan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Bahrain [en] Bahrain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Ethiopia [en] Ethiopia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Somalia [en] Somalia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Uganda [en] Uganda ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Rwanda [en] Rwanda ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Tanzania [en] Tanzania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Eritrea [en] Eritrea ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Djibouti [en] Djibouti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
27/06/2012 xerosis [en] xerosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ