ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
22/12/2012 Hrothgar [en] Hrothgar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2012 Eritrea [en] Eritrea ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine ਉਚਾਰਨ ebob ਵੱਲੋਂ
27/06/2012 phenethylamine [en] phenethylamine ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
27/06/2012 xerosis [en] xerosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 midazolam [en] midazolam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2012 orphenadrine [en] orphenadrine ਉਚਾਰਨ dorabora ਵੱਲੋਂ
30/05/2012 drearily [en] drearily ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ