ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

oveka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

oveka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 збудування [uk] збудування ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 божевільня [uk] божевільня ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 ніжитися [uk] ніжитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 нечемний [uk] нечемний ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 повзти [uk] повзти ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2015 ніжити [uk] ніжити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 чистомовка [uk] чистомовка ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 помірок [uk] помірок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 покорм [uk] покорм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 сумішка [uk] сумішка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 надрукування [uk] надрукування ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 одвезти [uk] одвезти ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 зображання [uk] зображання ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 відвозитися [uk] відвозитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 призовий [uk] призовий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 підвищений [uk] підвищений ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 долучитися [uk] долучитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 долучатися [uk] долучатися ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 устигти [uk] устигти ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 встигти [uk] встигти ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 походження [uk] походження ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 відвідуваний [uk] відвідуваний ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 філія [uk] філія ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 дізнаватися [uk] дізнаватися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 надрукувати [uk] надрукувати ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/09/2015 змінювати [uk] змінювати ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/09/2015 переламуватися [uk] переламуватися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2015 переломитися [uk] переломитися ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2015 переломити [uk] переломити ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2015 таємність [uk] таємність ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ