ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 bonne continuation [fr] bonne continuation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] clavier d'ordinateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 attitude volontariste [fr] attitude volontariste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 esprit ouvert [fr] esprit ouvert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 becquée [fr] becquée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2014 savoureuses [fr] savoureuses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 commandent [fr] commandent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 commences [fr] commences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 commencez [fr] commencez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 séchées [fr] séchées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 apaise [fr] apaise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 non gras [fr] non gras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 non collant [fr] non collant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 guitares [fr] guitares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 le renard [fr] le renard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] Cabécou du Périgord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 mille [fr] mille ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 ville [fr] ville ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 lys [fr] lys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 granit [fr] granit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 climat [fr] climat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 trop [fr] trop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 gentil [fr] gentil ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 femme [fr] femme ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ