ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Mars [fr] Mars ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Aix [fr] Aix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 j'associai [fr] j'associai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allie [fr] s'allie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'allie [fr] m'allie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliant [fr] s'alliant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'allies [fr] t'allies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allient [fr] s'allient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'alliai [fr] m'alliai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'allias [fr] t'allias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allia [fr] s'allia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 alsaciens [fr] alsaciens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allièrent [fr] s'allièrent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'alliais [fr] m'alliais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'alliais [fr] t'alliais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliait [fr] s'alliait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliaient [fr] s'alliaient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'allierai [fr] m'allierai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'allieras [fr] t'allieras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliera [fr] s'alliera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allieront [fr] s'allieront ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'alliasse [fr] m'alliasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'alliasses [fr] t'alliasses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliât [fr] s'alliât ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliassent [fr] s'alliassent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'allierais [fr] m'allierais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'allierais [fr] t'allierais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allierait [fr] s'allierait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allieraient [fr] s'allieraient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 allie-toi [fr] allie-toi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ