ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 allions-nous [fr] allions-nous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 alliez-vous [fr] alliez-vous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associent [fr] s'associent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 associez-vous [fr] associez-vous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 une douche [fr] une douche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associant [fr] s'associant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'être [fr] s'être ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'associe [fr] m'associe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'associes [fr] t'associes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'associais [fr] m'associais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'associas [fr] t'associas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'associai [fr] m'associai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associe [fr] s'associe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associa [fr] s'associa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 tondre la pelouse [fr] tondre la pelouse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'associais [fr] t'associais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associait [fr] s'associait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'associerai [fr] m'associerai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'associeras [fr] t'associeras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associera [fr] s'associera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associeront [fr] s'associeront ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'étais [fr] m'étais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'étais [fr] t'étais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'étaient [fr] s'étaient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'associasse [fr] m'associasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'associasses [fr] t'associasses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associât [fr] s'associât ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'associassent [fr] s'associassent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'associerais [fr] m'associerais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'associerais [fr] t'associerais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ