ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 allergologue [fr] allergologue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 antivénéneux [fr] antivénéneux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 arthroscopie [fr] arthroscopie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 astreignant [fr] astreignant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 manquera [fr] manquera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 assiégeant [fr] assiégeant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 astreinte [fr] astreinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 aromathérapie [fr] aromathérapie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 arrière-gorge [fr] arrière-gorge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 audioconférence [fr] audioconférence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] arrière-grand-père ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 autarcie [fr] autarcie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 avant-veille [fr] avant-veille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 épanouisse [fr] épanouisse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 autosubsistance [fr] autosubsistance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 l'intérieur [fr] l'intérieur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 métaphysiciens [fr] métaphysiciens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 préconisait [fr] préconisait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 reprennent [fr] reprennent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 des industries [fr] des industries ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 inflammatoire [fr] inflammatoire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 amniotique [fr] amniotique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] d'ostéopathie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 brièveté [fr] brièveté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 bénins [fr] bénins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 analeptique [fr] analeptique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 enthousiasmes [fr] enthousiasmes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 musculosquelettique [fr] musculosquelettique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 l'allaitement [fr] l'allaitement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 antidiphtérique [fr] antidiphtérique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ