ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/04/2017 [rgn] cã ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2017 peplo [pt] peplo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 lasanha [pt] lasanha ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitoblasto [pt] fitoblasto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/12/2010 fitoclimático [pt] fitoclimático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitado [pt] fitado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filirrostro [pt] filirrostro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filistinismo [pt] filistinismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filitânico [pt] filitânico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filistino [pt] filistino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filite [pt] filite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filito [pt] filito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filogínio [pt] filogínio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filirena [pt] filirena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filobrânquio [pt] filobrânquio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filonegro [pt] filonegro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filoxantina [pt] filoxantina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 entisicar [pt] entisicar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 larguear [pt] larguear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filociânico [pt] filociânico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filocianina [pt] filocianina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filógino [pt] filógino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filógeno [pt] filógeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filogenitura [pt] filogenitura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filogenético [pt] filogenético ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filóforo [pt] filóforo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filófago [pt] filófago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filistriar [pt] filistriar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filodramático [pt] filodramático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/12/2010 filodoxo [pt] filodoxo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ