ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 fatigando [es] fatigando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 concediendo [es] concediendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 evaluador [es] evaluador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 San Salvador de Jujuy [es] San Salvador de Jujuy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 arbitrado [es] arbitrado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 juzgarse [es] juzgarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 chocolatina [es] chocolatina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 cigarrería [es] cigarrería ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 churrero [es] churrero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 currusco [es] currusco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 circunciso [es] circunciso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 cimbel [es] cimbel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 chollazo [es] chollazo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 cinabrio [es] cinabrio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 cincelada [es] cincelada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 cinturilla [es] cinturilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 yedra [es] yedra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 arras [es] arras ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 labiodental [es] labiodental ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 balompédica [es] balompédica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 geomática [es] geomática ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 zampuzar [es] zampuzar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 bordado [es] bordado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 férula [es] férula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 gonococo [es] gonococo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 geométrica [es] geométrica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 engranajes [es] engranajes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 meningococo [es] meningococo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 deshilado [es] deshilado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2012 borrelia [es] borrelia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ