ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/01/2018 integrin-mediated [en] integrin-mediated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2018 laggier [en] laggier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2018 laggiest [en] laggiest ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2018 wallaby [en] wallaby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2015 trite [en] trite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2015 jugs [en] jugs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2015 receipt [en] receipt ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
04/07/2015 jingoist [en] jingoist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2011 Wyongah [en] Wyongah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2011 Yarramalong [en] Yarramalong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2009 disuse [en] disuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2009 crikey [en] crikey ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
15/05/2009 expatriate [en] expatriate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 mercenary [en] mercenary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 licensed [en] licensed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2009 her [en] her ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 bitten [en] bitten ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 whirlwind [en] whirlwind ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2009 Terence [en] Terence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 hallowed [en] hallowed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2009 yawning [en] yawning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 Carlo [en] Carlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 ware [en] ware ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 Simpson [en] Simpson ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2009 vested [en] vested ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 toleration [en] toleration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 speck [en] speck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 Bennett [en] Bennett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 reserves [en] reserves ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2009 lamentable [en] lamentable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ