ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 hämsko [sv] hämsko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] Kristoffer Axén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] Nygårds Karin Bengtsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] Pelle Perlefelt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] Ulrika Wärmling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 glosorna [sv] glosorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 glosor [sv] glosor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 spökröst [sv] spökröst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 rhotacism [sv] rhotacism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] Karl-Mikael Syding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Folke Tersman [sv] Folke Tersman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 Ubuntu [sv] Ubuntu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] feldiagnostiserad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 lanugo [sv] lanugo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2019 kakelfog [sv] kakelfog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2019 gelatinisering [sv] gelatinisering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 Skogbacka [sv] Skogbacka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 delskåra [sv] delskåra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 brytskåra [sv] brytskåra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 konfusorisk [sv] konfusorisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 näspetning [sv] näspetning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2019 behövlig [sv] behövlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 Herodotos [sv] Herodotos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 guaifenesin [sv] guaifenesin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2019 rollkonflikt [sv] rollkonflikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 utjämning [sv] utjämning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 Moshultamåla [sv] Moshultamåla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 David Dencik [sv] David Dencik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 hybridisering [sv] hybridisering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2019 Godby [sv] Godby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ