ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 agremanger [sv] agremanger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 nuets [sv] nuets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 intuitionen [sv] intuitionen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 skarvar [sv] skarvar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Markus Berg [sv] Markus Berg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 Myokardit [sv] Myokardit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 hundöra [sv] hundöra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/09/2019 symfoni [sv] symfoni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 rsmibuskarna [sv] rsmibuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 ramibuskar [sv] ramibuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 ramibusken [sv] ramibusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 tokbusken [sv] tokbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 tokbuske [sv] tokbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 albuskar [sv] albuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 albusken [sv] albusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 tokbuskarna [sv] tokbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 tokbuskar [sv] tokbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 pilbuskar [sv] pilbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 pilbusken [sv] pilbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 albuske [sv] albuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 enbuskarna [sv] enbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 pilbuske [sv] pilbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 trybuskar [sv] trybuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 törnbuskarna [sv] törnbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 törnbuskar [sv] törnbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 törnbusken [sv] törnbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 slånbuske [sv] slånbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 odonbuske [sv] odonbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 slånbuskarna [sv] slånbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 slånbuskar [sv] slånbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ