ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 slånbusken [sv] slånbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 odonbuskarna [sv] odonbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 odonbuskar [sv] odonbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 odonbusken [sv] odonbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 marbuske [sv] marbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 marbuskarna [sv] marbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 marbuskar [sv] marbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 marbusken [sv] marbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 bärbuskarna [sv] bärbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 bärbuskar [sv] bärbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 bärbusken [sv] bärbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 porsbuskar [sv] porsbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 porsbusken [sv] porsbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 porsbuske [sv] porsbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 nötbuskar [sv] nötbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 nötbusken [sv] nötbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 porsbuskarna [sv] porsbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 halvbusken [sv] halvbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 halvbuske [sv] halvbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 nötbuskarna [sv] nötbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 trybusken [sv] trybusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 trybuske [sv] trybuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 halvbuskarna [sv] halvbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 halvbuskar [sv] halvbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 småbuske [sv] småbuske ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 trybuskarna [sv] trybuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 småbusken [sv] småbusken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 småbuskarna [sv] småbuskarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 småbuskar [sv] småbuskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2019 åmgstrålen [sv] åmgstrålen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ