ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 frostvaxskivling [sv] frostvaxskivling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 jordmusseron [sv] jordmusseron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 Pålsjögatan [sv] Pålsjögatan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 Dalhem [sv] Dalhem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 utrymningsskäl [sv] utrymningsskäl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 ljudupptagning [sv] ljudupptagning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 ackrediterade [sv] ackrediterade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 läsutmaning [sv] läsutmaning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 Hannar [sv] Hannar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 Birgerstam [sv] Birgerstam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 Nyby [sv] Nyby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 kloros [sv] kloros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 råbarkat [sv] råbarkat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 Ljungquist [sv] Ljungquist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 reologi [sv] reologi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 chilenska [sv] chilenska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 bocken [sv] bocken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2018 lufttorkning [sv] lufttorkning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 omgjutit [sv] omgjutit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 omgjutna [sv] omgjutna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 begjuter [sv] begjuter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 begjuta [sv] begjuta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 gjutna [sv] gjutna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 gjutet [sv] gjutet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 gjuten [sv] gjuten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 omgjuta [sv] omgjuta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 begjutna [sv] begjutna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 begjutet [sv] begjutet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 begjuten [sv] begjuten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2018 begjutit [sv] begjutit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ