ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

pernys32

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

pernys32 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 grimman [sv] grimman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 trumpeter [sv] trumpeter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 aviga [sv] aviga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 Reutersvärd [sv] Reutersvärd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2019 Gebers [sv] Gebers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Monologer [sv] Monologer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Bertil Rönnmark [sv] Bertil Rönnmark ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Thunberg [sv] Thunberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Reseda [sv] Reseda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Toblach [sv] Toblach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Helvetia [sv] Helvetia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 parallax [sv] parallax ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 maskhål [sv] maskhål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 gravitationell [sv] gravitationell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 intergalaktisk [sv] intergalaktisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 mixen [sv] mixen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 granen [sv] granen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 väljaropinionen [sv] väljaropinionen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 aviserat [sv] aviserat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 supination [sv] supination ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Ludwig Göransson [sv] Ludwig Göransson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 monstrans [sv] monstrans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 militanta [sv] militanta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 vibbar [sv] vibbar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 vibb [sv] vibb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Balsfjord [sv] Balsfjord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Kaunas [sv] Kaunas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Lolland [sv] Lolland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 hamrar [sv] hamrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2019 Oman [sv] Oman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ